„Bocsáss meg ellenségeidnek, de jegyezd meg a nevüket!" - Joszif Sztálin

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

Seelöwe (Oroszlánfóka) hadművelet, 1940 nyara

1940. július elején általában az angliai invázió terveihez való szkeptikus viszony uralkodott a hitlerista tábornoki kar felső rétegében. Rundstedt vezértábornagy ezeket a terveket "csak politikai blöffnek" tekintette. Halder július elsején ezt írta naplójába: "Leeb jelentette, hogy - amennyire számára ismeretes - nem szándékoznak deszantot partra tenni Angliában. Én azt válaszoltam neki, hogy ennek ellenére meg kell vizsgálnunk egy ilyen hadművelet lehetőségeit, hiszen ha a politikai vezetés mégis az invázió mellett dönt, akkor rendkívül gyorsan kell cselekedni." Brauchitsch és Halder július 13-án átnyújtott Hitlernek egy "rendkívül bizakodó" jelentést az Anglia elleni hadművelet részletesen kidolgozott tervéről.

400 267
Nagyításhoz kattints a képre.

Az ekkor folytatott beszélgetésük alkalmával egyhangúlag olyan következtetésre jutottak, hogy az ok, amiért Anglia nem hajlik a békére, az Oroszországba vetett reményeiben rejtik. Hitler anélkül, hogy a terv részleteibe bocsátkozott volna, jóváhagyta azt. 1940. július 16-án az Anglia elleni deszanthadművelet előkészítésére kiadták az OKW 16. számú direktíváját. A "Seelöwe" ("Oroszlánfóka") fedőnevű hadművelet készenléti időpontját augusztus 15-ben jelölték meg. A "Seelöwe"-terv első változata szerint az Anglia elleni invázióba 38 hadosztályt, közöttük 6 páncélos- és 3 gépkocsizó-hadosztályt akartak bevetni. A deszantot a 2000 repülőgéppel rendelkező 2. és 3. légiflottának kellett támogatnia. Ezt a változatot hevesen ellenezte a haditengerészeti erők főparancsnoksága. Számítása szerint az első és második lépcső huszonkét hadosztályának a partra tétele nem kevesebb, mint 14 napot, azaz jóval többet vett volna igénybe, mint amennyivel a vezérkar számolt. A haditengerészeti erők főparancsnoksága kifejtette, hogy a kevés deszanthajó, valamint az angolok hadihajófölénye miatt a csapatokat csak keskeny, aknazárakkal biztosított szakaszon lehet sikeresen partra tenni. A hadműveletben a fő szerep Rundstedt vezértábornagy A. hadseregcsoportjára hárult, amelynek állományába E. Busch tábornok 16. és A. Strauss tábornok 9. hadserege tartozott.

bob1

A kisegítő csapást a B. hadseregcsoport W. Reichenau vezértábornagy vezette 6. hadseregének kellett mérnie. Anglia déli partján, Margate-től a Lymei-öbölig, harcászati hídfők létesítése céljából az első lépcsőben 13 hadosztály partra tételét tervezték 26 Folkestone körzetében a Hastingstól nyugatra egyidejűleg légideszantokat akartak leszállítani. A 6 páncélos- és 3 gépkocsizó-hadosztályból álló második lépcsőnek a siker kifejlesztése, a 8-8 gyalogoshadosztállyal rendelkező harmadik és negyedik lépcsőnek pedig a siker végleges megszilárdítása volt a feladata. Az összesen 22 hadosztályból álló első és második lépcső képezte a támogató és biztosító erőkkel együtt a behatoló hadsereg első hullámát. A támadást az ország belsejében nagy deszanterők további két hullámával tervezték kifejleszteni. Az OKW augusztus 30-i direktívájának megfelelően a szárazföldi erők főparancsnoka utasítást adott a Seelöwe-hadművelet előkészítésére, amelynek a végrehajtását 1940 szeptemberére halasztották el. "A hadművelet végrehajtására vonatkozó parancs kiadása - hangzott az utasításban - a politikai helyzettől függ. Az előkészületet úgy kell folytatni, hogy szeptember 15-től meg lehessen kezdeni a hadműveletet. A szárazföldi csapatok. feladata az lesz, hogy Dél-Angliában erős deszantegységeket tegyen partra, zúzza szét az angol szárazföldi csapatokat, foglalja el a fővárost, és a helyzetnek megfelelően lehetőleg Anglia más körzeteit is."

heinkel_he_iii_over_london_7_sep_1940

Eközben a németek összefüggő aknazárat telepítettek, megakadályozták az angol hajók manőverezését, Anglia déli partjánál a brit flottának csak korlátozott erői tartózkodtak. Itt, a doveri körzet és a portsmouthi parancsnokság összesen 10 torpedórombolóval rendelkezett. A legközelebbi támaszpontokon, Humberban, Harwichban és Sheernessben, ahonnan az angol hajók tevékenykedhettek volna az ellenséges deszantok ellen, 19 torpedóromboló tartózkodott. A csatahajók zöme Anglia északi és nyugati kikötőiben volt. A német haditengerészeti flotta főparancsnokságának a számításai szerint a deszantok partra tételéhez az alábbi átkelőeszközökre volt szükség: 155 szállítóhajó, 1722 komp és uszály, 471 vontatóhajó és l 151 nagy tengeri motorcsónak. Azaz sokkal több kellett, mint amennyin az angol-francia csapatokat kiszállították Dunkerque-ből. Anglia déli partjának a közelsége azonban megkönnyítette a deszantok átdobását. Halder írta naplójában: "A hadművelet jellege: »Erőszakos átkelés egy nagy folyón«...". A megszállt országok erőforrásait felhasználva Németország rövid idő alatt a kijelölt körzetekbe tudta összpontosítani a szükséges mennyiségű szállítóeszközt.

bombardierallemandbf110c

Szeptember 4-re a hitlerista hadvezetés rendelkezésére állott 168 hajó, 1910 komp és uszály, 419 vontatóhajó és 1600 nagy tengeri motorcsónak, tehát jóval több annál, mint amennyit Raeder követelt. A német hadvezetés tisztában volt azokkal a nehézségekkel, amelyekkel csapatainak az angol partvédelmi erők leküzdése és az angol csapatok aktív ellenállása során kell megbirkózniuk, de a kialakult helyzetben és erőviszonyok közepette a feladatot megoldhatónak tartotta. Voltaképpen ott, ahol nem akartak deszantot partra tenni, tehát a Nagy-Britannia keleti partjaival szemben tartott hadgyakorlatok, a "titkos" információk kiszivárogtatásához szükséges feltételek szándékos megteremtése - arra szolgált, hogy megtévesszék az angolokat a főcsapás iránya felől.

seelowe_t

"A deszant Anglia elleni felkészítésének a tényét titokban tartani - hangzott az OKH direktívájának a Seelöwe-hadművelet előkészítésére vonatkozó utasításaiban. - Annál nagyobb a jelentősége annak, hogy a tervezett deszant bevetésének időpontját és a deszantcsapatok partraszállásának körzeteit minden módon titokban tartsuk." Az ellenség megtévesztésével a német hadvezetés meglepést akart elérni. Ami pedig Anglia belső helyzetét illeti: Anglia gyors intézkedésekkel megerősítette a partvédelmet, de a harcbavetésre felkészített kevés csapat és fegyverzet miatt az ország sok körzete kellő védelem nélkül maradt. Az ellenséggel szembeni fő ellenállást a Londont és Anglia ipari központjait védő "főparancsnoksági szakaszon" tervezték. Ettől délre és keletre voltak a védelem előretolt szakaszai (öt Anglia keleti és három a déli partja mentén). Az előretolt szakaszokon védő nyolc hadosztálynak az volt a feladata, hogy tartóztassa fel és merítse ki az ellenséget, s ezzel időt nyerjen a főparancsnokság tartalékának a beérkezéséhez. Ez a tartalék mindössze két hadtestből (három gyalogos-, két páncéloshadosztályból és két dandárból) állt. Az első lépcső legtöbb hadosztályának nem volt elég harckocsija, tüzérsége és szállítóeszköze, ami mozgékonyságukat nagymértékben lecsökkentette, és így kevéssé voltak alkalmasak ellenlökések végrehajtására.

operat1

Ráadásul a szárazföldi csapatok szétszórtan helyezkedtek el az ország csaknem egész területén. Az 1940 nyarán elfogadott új védelmi terv a tengerpart menti erődítmények és a helyi mozgó tartalékok felhasználásán alapult. A főparancsnokság tartalékát a part közelébe vonták. A deszant-partraszállás valószínű irányában 17 hadosztályt és 6 dandárt összpontosítottak. Az angol hadsereg harcképessége szeptemberben némileg fokozódott. A 42 mm-es páncéltörő ágyúk száma 176-ról 498-ra gyarapodott. A páncélosegységek a hónap elején 240 közepes és 108 nehézharckocsival rendelkeztek. A csak géppuskákkal felszerelt könnyűharckocsik száma 514 volt. Erre az időre az angol hadvezetés a Brit-szigeteken 27 gyalogoshadosztállyal rendelkezett, de ebből 15-nek hiányos volt a fegyverzete, különösképpen a szállítóeszközöket illetően. Gyenge volt a csapatok légvédelme is. Anglia 1940 szeptemberében sem volt tehát még megfelelően felkészülve a német csapatok elleni aktív tevékenységre. "Én személyesen meg vagyok győződve arról - írta Halder sok év elmúltával -, hogy az erők helyes alkalmazása esetén Anglia tengeri fölénye ellenére is, szilárdan megvethettük volna lábunkat a szigeten."

inv6

Noha a német hadvezetésnek voltak bizonyos lehetőségei a deszant partra tételére, a dolog nem jutott e1 a beharangozott tervek megvalósításáig. Az október 12-én kiadott direktíva szerint a Seelöwe-hadműveletet 1941 tavaszára halasztották el. A valóságban azonban a Wehrmacht főparancsnoksága már október első napjaiban lényegében lemondott a deszanthadművelet végrehajtásáról.

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább